Tumshangilieni - Friends of Shangilia, Lund Sweden
 

Historik, Friends of Shangilia

Föreningen startades 2000 av Anne Carlsvi som kom i kontakt med barnhemmet under en vistelse i Kenya.

Gruppen som består av ett nätverk av vänner och grannar har vuxit till 16 aktivister och 45 betalande medlemmar. Därtill kan man lägga alla artister som har ställt upp gratis på kaféer och andra arrangemang. Namnet Shangilia är så väl inarbetat i vår förening och i våra aktiviteter, så för enkelhetens skull fortsätter vi att använda det gamla namnet på barnhemmet tills vidare.


 

Första brevet från Anne till shangiliavännerna


Lund, november 2000

Kära vän,

Låt mig berätta om något som hänt mig i år

I juni i år reste jag för första gången till Kenya för att besöka en väninna som har arbetat med olika projekt i östra Afrika i 25 år.

När jag hade varit där en vecka frågade hon mig vad jag ville se mera än vilda djur och natur och jag svarade att jag ville "göra" något...vad visste jag inte, men något med barn. Under många år hade jag tänkt ta ett fadderbarn eller bidraga på något annat sätt men det hade inte blivit av. Som många andra retade jag mig på att så mycket försvinner till administrativa utgifter...och så måste det rimligtvis vara med i stora organisationer...men ändå...jag tror många kan känna igen sig i detta tänkande. Men i år, 2000, tänkte jag göra något åt det.

Och så följande dag tog Virginia med mig till Shangilia, ett hem/skola/teater för 158 gatubarn i en av Nairobis fattigaste stadsdelar. Där träffade jag hemmets grundare och "mamma", den Kenyanska skådespelerskan Anne Wanguru. Efter att ha berättat om hemmet och barnen där frågade hon om jag ville se dom uppträda. Det ville jag och en halvtimma senare sjöng 45 "everyone is beautiful in their own way..." Sen följde dansare och akrobater. Tio pojkar bildade en stående pyramid där den yngste pojken längst upp skrek ut barnens rättigheter, "I am a child, I have the right to a home, I have the right to a home, I have the right to food, I have the right to an education, I have the right to not be entered..."
Det lilla programmet avslutades med en pojke som tittade på mig och sa detta, "We have meet before. I am the child who approached your car one rainy evening and you quickly rolled up your window and ignored me. Today we meet again, here, metarmorphisis. I knew we would meet again because Between you and me there is a link, a mental link...God our father. Och så är det, religös eller ej, spelar ingen roll, det finns en länk man inte kan ignorera, inte efter att ett barn tittar en i ögonen och säger dessa ord.

Vad jag hoppas förmedla med dessa ord är den känslan jag fick...att dessa fattiga barn som har lämnats på nairobis gator, äger en styrka och stolthet som jag aldrig kan glömma. Detta har de fått genom den teater som ger dom en röst och identitet, som ger dem en möjlighet att föra ut sitt budskap och bidraga till deras egen försörjning.
Detta är Shangilia!

Och nu, här i Lund, år 2000, bildar vi föreningen Friends of Shangilia.
Jag hoppas att Du vill vara med!

Vänligen,
Anne Carlsvi


 

Styrelsen

Friends of Shangilia

 • Ordförande:

  Anne Carlsvi (firmatecknare)
 • Vice Ordförande:

  Siv Heurlin
 • Kassör:

  Bert Sjögren (firmatecknare)
 • Ordinarie styrelseledamöter:

  Inger Berger, Lena Sidlöf Lundahl
 • Suppleanter:

  Elaine Bosak, Eileen Deaner
 • Revisorer:

  Karin Jansson, Almut Peters (suppl.)
 • IT-ansvarig:

  Aniara Perzon

 

"Friends"

Anne Carlsvi, Bert Sjöholm, Siv Heurlin, Inger Berger, Elias Gustafsson Thörn, Karin Jansson, Elaine Bosak, Eileen Deaner, Jean Hudson, Lena Sidlöf Lundahl, Almut Peters, Lill Siroiney, Anna Lindsten Janson, Ingela Lindqvist, Charlene Shelton, Kajsa Nervall, Thomas Tselios, Ulrika Jacobsson, Ulla Sæther, Malin N White, Ewan Bush, Claudette Chapeau, Emelie Carlsson Gras, gruppen Andetag och Aniara Perzon.

 • Vi samarbetar med

 • Gösta Petersén, Midnattskören
 • Soppkväll
 • Bananrepubliken (Valborg)
 • Sponsorer

 • Husera
  www.husera.se
 • ICA Tornet
 • Glas o Båge, optiker www.glasobåge.se
 • Fastighetsmäklare Erik Olsson
  www.erikolsson.se
 • Necessities by Red
  www.yoga-by-red.se
 • Webstudio-Aniara
  www.webstudio-aniara.se

 

Kontakta oss

info@tumshangilieni.se

Ordföranden Anne Carlsvi:
anne.carlsvi@gmail.com

Webb Aniara Perzon:
aniara@webstudio-aniara.se


 

Medlemsskap och gåvor

Om du vill stödja Shangiliabarnen kan du bli medlem för 200 kronor per år. Givetvis kan du säga upp ditt medlemskap när du vill. Du kan också skänka en gåva (frivillig summa).

Plusgiro: 4400089-1, Märk talongen "Friends of Shangilia"

Tips! Ett enkelt sätt att ge pengar är via automatisk överföring från ditt bankkonto.

 

Verksamhet

Här är ågra av de många arrangemang som Friends of Shangilia anordar eller är samarrangörer till

 • Julmarknader
 • Kabaréer
 • Äppelmustningar
 • Konstutställningar
 • Loppisar
 • Söndagskaféer
 • Valborgs fackeltåg
 • Musik, pubar och dans

 

Friends of Shangilia

Bokslut och verksamhetsberättelser mm.

Här kan du öppna filarkivet som vår förening valt att publicera offentligt, det är bara att "klicka sig in"...

Visa alla 

Stadgar för Friends of Shangilia, skrivna 2000-08-28

§ 1 Föreningens namn är Friends of Shangilia

§ 2 Föreningens ändamål är att

 • Ekonomiskt stödja barnhemmet Shangilia i Nairobi, Kenya
 • Upplysa om gatubarnens situation
 • Knyta till sig ett nätverk av personer och institutioner som är villiga att ekonomiskt stödja barnhemmet

§ 3 Medlemskap och avgifter
Alla kan erhålla medlemskap i föreningen. Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte. Utträde ur föreningen bör ske skriftligen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur föreningen. Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift före 31 mars avförs ur medlemsregistret.

§ 4 Högsta beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte.

§ 5 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år senast under juli månad. Kallelse till årsmöte skall skickas till medlemmarna per email senast sex veckor innan mötet äger rum. Till kallelsen skall bifogas:

 1. Verksamhetsberättelseberättelse
 2. Revisionsberättelse
 3. Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar
 4. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 5. Motioner som skriftligen insänts till styrelsen för att behandlas på stämman

Extra årsmöte kan kallas av styrelsen själv eller skall kallas av styrelsen efter krav från minst en tredjedel av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte skall ske med minst 14 dagars varsel och senast 14 dagar efter det att krav från medlemmarna framställts till styrelsen. Vid extra årsmöte får endast fattas beslut i frågor som tas upp på kallelsen.

Röstning på stämman avgörs genom enkel majoritet.

Stadgeändring kräver två tredjedels majoritet. Förslag om stadgeändring skall framgå av förlagd dagordning.

§ 6 Dagordning för årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma och dagordningen utsändes till medlemmarna i samband med kallelsen.

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Justering av röstlängd
 6. Framläggande av års- (= verksamhets-) och revisionsberättelsen från föregående år
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgifter och budget för nästkommande år
 10. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 11. Fastställande av eventuella arvoden
 12. Val av styrelse och suppleanter
 13. Val av revisorer och en revisorsuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga val
 16. Motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

§ 7 Behandling av ärende vid årsmöte
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte om medlemmen skriftligt har begärt det hos styrelsen (sänt in en motion) senast den sista februari. Beslut i ärenden (under Övriga frågor) som ej tagits upp i kallelse till årsmöte får ej fattas.

§ 8 Valberedningen
Valberedningens tre ledamöter utses på ett år vid ordinarie årsmöte varvid en av dem utses som sammankallande.

§ 9 Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år, så att två ledamöter väljs jämna år och tre udda år. Suppleanter väljs för ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella arbetsutskott vid styrelsens konstituerande möte som hålls efter ordinarie årsmöte och i direkt samband med årsmötet. Avgår styrelseledamot inträder suppleant i den ordning de valts fram till nästa ordinarie årsmöte varvid nyval eller fyllnadsval hålls.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst tre ledamöter så begärt. Suppleanter kallas alltid till styrelsemötena och har yttranderätt. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och måste företrädas av minst tre ledamöter.

Vid styrelsemötena ska protokoll föras. Protokollen ska justeras innan nästa styrelsemöte.

§ 10 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 11 Teckningsrätt
Då det gäller saker av ekonomisk karaktär, tecknas föreningens firma av ordförande och kassör var för sig. Högsta beloppsgräns för uttag utan styrelsebeslut är 10 000 kr per faktureringstillfälle.

§ 12 Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kan beslutas på två av varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mötena får inte hållas närmare varandra än 14 dagar. För beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet av antalet röstande samt att lägst hälften av föreningens medlemmar är närvarande vid mötet.

Vid beslut om föreningens upplösning skall samtidigt beslutas om disposition av föreningens eventuella tillgångar. Sådana eventuella tillgångar skall tillfalla en organisation med liknande verksamhet och/eller ändamål som Friends of Shangilia.


 

Hanna Bengtsson-fonden

Hanna Bengtsson var en mycket aktiv och starkt engagerad medlem, både i föreningen och i dess styrelse.

På det sista årsmötet Hanna deltog i, talade hon varmt för förslaget om en särskild fond för individer eller grupper i form av hjälp till självhjälp, genom mikrolån eller liknande bistånd.

Därför inrättar Friends of Shangilia en särskild fond till minnet av Hanna, som gick bort den 26 december 2009. Fondens medel kommer att ge lån till ungdomar som lämnar barnhemmet och vill starta något eget och även till andra behövande i stadsdelen Kibagare.

Till minnet av Hanna har hennes vänner skänkt 22000 kronor i samband med hennes begravning.

Friends of Shangilia plusgiro 44000 89-1, Swish: 1236349831, märk talongen "Hanna Bengtsson-fonden"


 

Margaretas minnesfond

År 2005 bildades Margaretas Minnesfond till minne av Margareta Anderson, gymnasielärare och styrelsemedlem som var mycket engagerad i föreningen. Minnesfonden är till för utbildning av akademiskt intresserade flickor.

För att bidraga till flickors högre studier genom Margareta Andersons minnesfond, sätt in pengar på det vanliga plusgirokontot, pg 4400089-1, Swish: 1236349831 och märk talongen med "Margareta Andersons minnesfond".

Margareta Anderson, Foto: Anne Carlsvi