In English
hem > organisation > stadgar
Stadgar för Friends of Shangilia, skrivna 2000-08-28

1 Föreningens namn är Friends of Shangilia

2 Föreningens ändamål är att

 • Ekonomiskt stödja barnhemmet Shangilia i Nairobi, Kenya.
 • Upplysa om gatubarnens situation.
 • Knyta till sig ett nätverk av personer och institutioner som är villiga att ekonomiskt stödja barnhemmet.

3 Medlemskap och avgifter
Alla kan erhålla medlemskap i föreningen. Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte. Utträde ur föreningen bör ske skriftligen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur föreningen. Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift före 31 mars avförs ur medlemsregistret.

4 Högsta beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte.

5 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls varje år senast under juli månad. Kallelse till årsmöte skall skickas till medlemmarna per email senast sex veckor innan mötet äger rum. Till kallelsen skall bifogas:

 1. Verksamhetsberättelse
 2. Revisionsberättelse
 3. Valberedningens förslag på nya styrelsemedlemmar
 4. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 5. Motioner som skriftligen insänts till styrelsen för att behandlas på stämman

Extra årsmöte kan kallas av styrelsen själv eller skall kallas av styrelsen efter krav från minst en tredjedel av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte skall ske med minst 14 dagars varsel och senast 14 dagar efter det att krav från medlemmarna framställts till styrelsen. Vid extra årsmöte får endast fattas beslut i frågor som tas upp på kallelsen.

Röstning på stämman avgörs genom enkel majoritet.

Stadgeändring kräver två tredjedels majoritet. Förslag om stadgeändring skall framgå av förlagd dagordning.

6 Dagordning för årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma och dagordningen utsändes till medlemmarna i samband med kallelsen.

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning.
 2. Val av mötesordförande.
 3. Val av mötessekreterare.
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Justering av röstlängd.
 6. Framläggande av års- (= verksamhets-) och revisionsberättelsen från föregående år.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgifter och budget för nästkommande år.
 10. Förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.
 11. Fastställande av eventuella arvoden.
 12. Val av styrelse och suppleanter.
 13. Val av revisorer och en revisorsuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga val.
 16. Motioner.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

7 Behandling av ärende vid årsmöte
Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte om medlemmen skriftligt har begärt det hos styrelsen (sänt in en motion) senast den sista februari. Beslut i ärenden (under Övriga frågor) som ej tagits upp i kallelse till årsmöte får ej fattas.

8 Valberedningen
Valberedningens tre ledamöter utses på ett år vid ordinarie årsmöte varvid en av dem utses som sammankallande.

9 Styrelsen
Föreningens verksamhet leds av en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs för två år, så att två ledamöter väljs jämna år och tre udda år. Suppleanter väljs för ett år.

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella arbetsutskott vid styrelsens konstituerande möte som hålls efter ordinarie årsmöte och i direkt samband med årsmötet. Avgår styrelseledamot inträder suppleant i den ordning de valts fram till nästa ordinarie årsmöte varvid nyval eller fyllnadsval hålls.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst tre ledamöter så begärt. Suppleanter kallas alltid till styrelsemötena och har yttranderätt. Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och måste företrädas av minst tre ledamöter.

Vid styrelsemötena ska protokoll föras. Protokollen ska justeras innan nästa styrelsemöte.

10 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

11 Teckningsrätt
Då det gäller saker av ekonomisk karaktär, tecknas föreningens firma av ordförande och kassör var för sig. Högsta beloppsgräns för uttag utan styrelsebeslut är 10 000 kr per faktureringstillfälle.

12 Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kan beslutas på två av varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mötena får inte hållas närmare varandra än 14 dagar. För beslut om upplösning erfordras två tredjedels majoritet av antalet röstande samt att lägst hälften av föreningens medlemmar är närvarande vid mötet.

Vid beslut om föreningens upplösning skall samtidigt beslutas om disposition av föreningens eventuella tillgångar. Sådana eventuella tillgångar skall tillfalla en organisation med liknande verksamhet och/eller ändamål som Friends of Shangilia.


 
Copyright © Friends of Shangilia Sweden 2009-2016 All rights reserved       Kontakt: fos(at)shangilia.se       Webb av kagus